ściągajcie do woli

Daję Wam zbiór zadań przygotowujących do matury, które opracowałem przez kilka lat będąc nauczycielem. Ściągajcie do woli, kopiujcie, przepisujcie, rozwiązujcie, dawajcie na klasówkach zadania, które Wam przedstawiam

środa, 27 czerwca 2012

matura angielski 2012 poziom rozszerzony arkusze i odpowiedzi


Odpowiedzi znajdują się na dole!
EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM ROZSZERZONY
CZĘŚĆ I
Poziom rozszerzony – część I
STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH
Zadanie 1. (2,5 pkt)
Uzupełnij każdą lukę (1.1.–1.5.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany
w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest
pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.
WHY DO CELEBRITIES GET HONORARY DEGREES?
Should the fact that Sex in the City actress Kim Cattrall and Pirates of the Caribbean actor
Orlando Bloom collected honorary degrees give pause for serious thought? They were not
the only ones on a list of similarly honoured celebrities. But who really benefits? And who
pays for this 1.1. ________________ (FOOLISH)?
At a time when university degrees have been devalued, shouldn’t universities reconsider
the message they are giving the real world? University staff should set an example to their
students by nominating individuals who really deserve it, who 1.2. _________________
(DEEP) their learning and 1.3. ________________ (QUIET) do something worthwhile,
people who become famous due to their scientific work, and not to the media
1.4. ________________ (COVER) they get. Getting a degree requires plenty of hard work
and students should be prepared for this. If any film star or musician can get an honorary
degree for nothing, we’d better stop awarding them altogether. Sex in the City may be
enjoyable in the lives of many students but the real world is a lot less 1.5. ________________
(GLAMOUR).
adapted from www.guardian.co.uk
Zadanie 2. (2,5 pkt)
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką,
tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.
2.1. He will finish his exams next month. Then he will have a lot of free time.
MOMENT
The _________________________ his exams next month, he will have a lot of free time.
2.2. Simon was the only student who didn’t pay for the school trip.
ALL
Apart _______________________________________________ paid for the school trip.
2.3. She is naive to think she will not be punished for cheating.
AWAY
She is naive to think she can ________________________________________cheating.
2.4. Michael would do anything not to speak in public.
AVOID
Michael would do anything ________________________________ in public.
2.5. Perhaps he didn’t see her at the party.
MAY
He ________________________________ her at the party.
Egzamin maturalny z języka angielskiego
Poziom rozszerzony – część I

WYPOWIEDŹ PISEMNA
Zadanie 3. (18 pkt)
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać
od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej
w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.
1. Coraz częściej organizowane są imprezy masowe na świeżym powietrzu, mające
przybliżyć publiczności ważne wydarzenia historyczne. Opisz taką imprezę, odnosząc się
do jej walorów edukacyjnych oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.
2. Napisz opowiadanie o zawodach sportowych, w trakcie których osoba z publiczności
przypadkowo spowodowała sytuację niebezpieczną dla zawodników.
3. Niektóre szkoły średnie pozwalają uczniom zdecydować, których przedmiotów będą się
uczyć w klasie maturalnej. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety
takiego rozwiązania.
Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.
CZYSTOPIS
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Liczba wyrazów w pracy
Liczba błędów językowych
Liczba błędów ort. _____ x 0,5=
Liczba błędów inter. _____ x 0,5=
Suma błędów
Procent błędów
TREŚĆ KOMPOZYCJA BOGACTWO
JĘZYKOWE
POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA RAZEM
Poziom A B C A B C A B C A B C
Liczba
punktów 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0


EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM ROZSZERZONY
CZĘŚĆ II

ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU
Zadanie 4. (5 pkt)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Marka na temat jego nowego stylu życia. Zaznacz
znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
T F
4.1. One of the jobs Mark did involved encouraging Indian farmers to produce
genetically modified food.
4.2. Mark considers money a major factor contributing to the pollution
of the environment.
4.3. Mark doesn’t mind doing time-consuming domestic chores.
4.4. Living without money has ruined Mark’s social life.
4.5. Mark is soon going to return to his previous lifestyle.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Zadanie 5. (5 pkt)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat muzyki. Do każdej wypowiedzi
(5.1.–5.5.) dopasuj właściwe zdanie podsumowujące jej treść (A–F). Wpisz rozwiązania
do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie odnosi się do żadnej
wypowiedzi. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
A. Most music lovers won’t mind buying music from the net cheaply.
B. Downloading music illegally will be a growing problem.
C. It is vital to make the existing legal regulations work.
D. There should be a different punishment for stealing music.
E. The Internet will employ music in more creative ways.
F. It is worth trying out solutions adopted in other countries.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Zadanie 6. (5 pkt)
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z instruktorką jazdy samochodem. Z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C albo D.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
6.1. Kathy decided to set up her own driving school because she
A. lost her job as a sales representative.
B. was advised by her father to do so.
C. had many self-employed friends.
D. wanted to be her own boss.
6.2. As far as Kathy’s work is concerned, she
A. needs to improve her driving skills constantly.
B. refuses offers of work outside her home town.
C. trains drivers who were involved in a collision.
D. prefers not to work with beginner learners.
6.3. In Kathy’s opinion, after passing the driving test young drivers
A. begin to correct the way their parents drive.
B. adopt previously observed patterns of driving.
C. do their best to imitate the skills of their driving instructors.
D. need many years to drive according to what they were taught.
6.4. In Kathy’s driving school
A. learners swap instructors willingly.
B. she chooses an instructor for her learners.
C. learners are trained by a few instructors as a rule.
D. instructors lose their job if a learner is dissatisfied.
6.5. With reference to the future of her company, Kathy’s priority is to
A. teach learners how to drive safely.
B. employ new, better-trained instructors.
C. see to the rapid expansion of the school.
D. increase the number of learners passing tests.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE
STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH
Zadanie 7. (5 pkt)
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Zakreśl literę A, B, C albo D.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
THE LUNCHEON
I caught sight of her at the play at the theatre, and in answer to her beckoning, I went over
during the interval and sat down beside her. For some time I just listened to the animated
discussion she and her companions were having. It was long since I had last seen her,
and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recalled seeing her
before. She was so large. She addressed me brightly.
‘Well, it’s many years since we first met. Do you remember the first time I saw you?
You asked me to luncheon.’
Did I remember?
It was twenty years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin
Quarter overlooking a cemetery, and I was earning very little money. She had read a book
of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received
from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have
a chat with me; but the only free moment she had was on the following Thursday and would
I give her a little luncheon at Foyot’s? Foyot’s is a restaurant at which the French senators eat,
and it was so far beyond my means that I had never thought of going there. But I was flattered
so I answered that I would meet her on Thursday at half past twelve.
I was surprised when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than
I had anticipated. But she reassured me.
‘I never eat anything for luncheon,’ she said.
‘Oh, don’t say that!’ I answered generously.
‘I never eat more than one thing. I wonder if they have any salmon.’
Well, it was early in the year for salmon, but I asked the waiter if there was any.
Yes, a beautiful salmon had just come in. I ordered it for my guest. The waiter asked her
if she would have something while it was being cooked.
‘No,’ she answered, ‘I never eat more than one thing unless you have a little caviare.’
My heart sank. I knew I could not afford caviare, but I could not tell her that. I asked
the waiter to bring caviare. For myself I chose the cheapest dish on the menu – a mutton chop.
‘I think you are unwise to eat meat,’ she said. ‘I don’t know how you can expect to work
after eating such heavy things. I don’t believe in overloading my stomach.’
She ate the caviare and she ate the salmon. She talked about art and literature and music.
But I wondered what the bill would come to.
‘I see that you’re in the habit of eating a heavy luncheon. Why don’t you follow
my example and just eat one thing? I’m sure you’d feel so much better for it.’
‘I am only going to eat one thing,’ I said.
The waiter came again. She waved him aside with an airy gesture.
‘No. No. I never eat anything for luncheon. Just a bite. I couldn’t possibly eat anything
more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without
having some of them.’
A happy smile spread over the waiter’s face, and he assured me that they had some.

‘I’m not hungry,’ my guest sighed, ‘but if you insist, I don’t mind having some asparagus.’
I ordered them. While we waited, I started to panic. It was not a question of how much
money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay
the bill. The asparagus appeared.
‘Coffee?’ I said when she had finished eating.
‘Yes, just an ice cream and coffee,’ she answered.
I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her.
‘You know, there’s one thing I thoroughly believe in,’ she said, as she ate the ice cream. ‘One
should always get up from a meal feeling one could eat a little more.’
‘Are you still hungry?’ I asked faintly.
‘Oh, no, I’m not hungry; you see, I don’t eat luncheon. I was speaking for you.’
The bill came, and when I paid it I found that I could only afford to leave three francs for
the service. Her eyes rested for an instant on the money I left for the waiter, and I knew that
she thought me mean. But I had the whole month before me and not a penny in my pocket.
‘Follow my example,’ she said as we shook hands, ‘and never eat more than one thing.’
‘I’ll do better than that,’ I replied. ‘I’ll eat nothing for dinner tonight.’
‘Humorist!’ she cried, jumping into a cab, ‘you’re quite a humorist!’
But I have had my revenge at last. Today she weighs more than a hundred kilos.
adapted from The Luncheon by Somerset Maugham
7.1. When the man joined the woman during the interval,
A. he asked her to remind him where they had met.
B. she introduced somebody to him.
C. she was reluctant to speak to him.
D. he found it difficult to recognize her.
7.2. The man decided to have lunch with the woman at Foyot’s because he
A. had always wanted to know what drew French senators there.
B. had no idea it was an expensive place.
C. felt pleased with the interest the woman had taken in him.
D. hoped to further his career prospects.
7.3. Which is true about the meal the man and woman had?
A. The woman disapproved of the food the man ordered for himself.
B. The food the woman ordered was recommended by the waiter.
C. The man ordered for himself the two cheapest dishes on the menu.
D. Both the man and the woman rounded their meal off with a frozen dessert.
7.4. After leaving three francs for the waiter, the man realised that the woman
A. had played a joke on him.
B. considered the tip inadequate.
C. regretted having eaten so much.
D. understood that he was penniless.
7.5. The man realised he had had his revenge on the woman when
A. she said he was amusing.
B. they finished their lunch.
C. she drove away in a taxi.
D. he met her at the theatre.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 8. (4 pkt)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania, tak aby
otrzymać logiczny i spójny tekst. W każdą lukę (8.1.–8.4.) wpisz literę, którą oznaczone
jest brakujące zdanie (A–F). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują
do tekstu.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
TIME MANAGEMENT
A Cambridge University tutor once said he was looking for two things in prospective
students. What he wanted was intellect and besides that an ability to manage time.
This coupling of intellect and time management may strike you as an odd pairing of the old
and the new. 8.1. _____ The hours and minutes ticked away and you could either spend them
wisely in the library, where they sometimes dragged a bit, or less wisely with friends, and
then they skipped ahead.
But now we are hypnotized by time. 8.2. _____ We live longer, we work fewer hours than
we did a hundred years ago, and thanks to hoovers and microwaves, we can carry out our
chores very quickly. We should have plenty of time left to enjoy a slow, peaceful life.
Yet, like most people, rather than have a quiet breakfast with the family, I eat my sandwiches
over the keyboard while I check my e-mails.
According to a number of new books on time management, the answer is to slow down.
Dr Edward Hallowell argues that we are now running so fast on our hamster wheels that we
have lost sight of the things that really matter. But would slowing down really make things
better? In my view, the pressure of time is usually a force for good. 8.3. _____ Though I often
complain about being too busy, the truth is that I find it quite exciting.
Man has always worried about life being too fast, even when it was going at a speed that
we would now regard as a snail’s pace. So what is our problem with time? The answer isn’t
to go on a time management course and be taught how to make lists of priorities. 8.4. _____
In his bestseller Time: A User’s Guide, Stefan Klein suggests something different,
that we develop a new culture of time, that we work in a rhythm that suits us.
adapted from www.bbc.co.uk
A. What is so odd is that we actually have more time than we’ve ever had before.
B. After a day or two of best behaviour we go back to our old ways – only worse,
as we feel like failures.
C. As a first step to regaining control over time he suggests we should take off our
watches and sit for half an hour doing nothing.
D. When I was a student, it didn’t occur to me that time was something that I could
manage.
E. After what seemed like an eternity, I cracked and asked myself: ‘Do I really need
to be doing this?’
F. It encourages us to get things done – and getting things done is surely satisfying.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 9. (3 pkt)
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny
i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C albo D.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.
AUSTRALIAN WILDLIFE
Australia is famous for its dangerous fauna. It is home to the world’s 10 most dangerous
snakes, a variety of 9.1. ______ spiders, enormous crocodiles and huge flightless birds –
ostriches or cassowaries – that can apparently knock a man down with one kick.
However, these species don’t show off their life-threatening abilities. The inland taipan is
the most dangerous snake on the planet, yet nobody has ever died from its bite. The saltwater
crocodile is the world’s largest reptile, with males growing up to seven metres 9.2. ______
length, yet fatal attacks on humans occur less than once per year. Funnel-web spiders are
certainly poisonous, but claim fewer than one victim a year. 9.3. ______ are cassowaries met,
let alone seen assaulting anyone.
9.4. ______, almost every Australian animal described as dangerous is actually shy and
retiring. Mosquitoes are the obvious exception – nevertheless, malaria 9.5. ______ in
Australia, and mosquito-borne diseases probably kill as few as five people a year.
The most dangerous animal in Australia is probably the human. About 19 million of them
9.6. ______ here, and they are particularly dangerous behind the wheel of a car – 1,600
people are killed and 22,000 injured in traffic accidents every year. The bush is the safest
place to be.
adapted from Wildlife, June 2010
9.1. 9.4.
A. mortal A. Apart from that fact
B. fatal B. On the surface
C. deadly C. In spite of that
D. terminal D. All in all
9.2. 9.5.
A. to A. has eradicated
B. in B. has to eradicate
C. on C. has been eradicated
D. at D. has had it eradicated
9.3. 9.6.
A. Rarely A. reside
B. Either B. occupy
C. Not only C. populate
D. Only then D. accommodate
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

KLUCZ:
ZAD. 1. 

1.1. foolishness


1.2. deepen


1.3. quietly


1.4. coverage


1.5. glamorous

ZAD. 2. 

2.1. The moment he finishes his exams next month, he will have a lot of tree time.


2.2. Apart from Simon, all the students paid for the school trip.


2.3. She is naive to think she can get away with cheating.


2.4. Michael would do anything to avoid speaking in public.


2.5. He may not have seen her at the party.

ZAD. 3. 

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.1. Coraz częściej organizowane są imprezy masowe na świeżym powietrzu, mające przybliżyć publiczności ważne wydarzenia historyczne. Opisz taką imprezę, odnosząc się do jej walorów edukacyjnych oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.2. Napisz opowiadanie o zawodach sportowych, w trakcie których osoba z publiczności przypadkowo spowodowała sytuację niebezpieczną dla zawodników.
3. Niektóre szkoły średnie pozwalają uczniom zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w klasie maturalnej. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.

W zadaniu 3, części pierwszej poziomu rozszerzonego matury z języka angielskiego zostaliście poproszeni o wybranie 1 z 3 tematów, które różniły się między sobą także formą, w jakiej miały być przedstawione.
Temat 1 - Opis imprezy 

Opis składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i podsumowania. Wstęp to tak naprawdę krótkie informacje przedstawiające wybraną przez nas imprezę masową na świeżym powietrzu, która przybliża wydarzenia historyczne, np. rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem, odbywająca się co roku w lipcu. Piszemy zatem: co to za wydarzenie, gdzie i kiedy się odbywa oraz powód, dla którego jest ono ważne.

Rozwinięcie - to część główna, najbardziej rozbudowana. Jest to dokładny opis całego wydarzenia. Pisząc tą część należy pamiętać, żeby przechodzić od ogółu do szczegółu i ciekawostek, np. że impreza co roku przyciąga mnóstwo osób liczonych w tysiącach, że rekonstruowana jest bitwa, że przyjeżdżają "rycerze"/zawodnicy z Polski, Litwy etc., i np. że ostatnio w rolę np. Wielkiego Mistrza Krzyżackiego wcielił się XY.

W tym także puknie opisujemy daną imprezę zgodnie z wymogami zadania - w odniesieniu do walorów edukacyjnych i bezpieczeństwa, np. tego rodzaju impreza wymaga wielu środków bezpieczeństwa, zarówno by chronić widzów, jak i "aktorów", i w szczegółach opisać, że np. są sektory, patrole etc.

Podsumowanie składa się z opinii i komentarzy na temat danego wydarzenia (naszych i innych ludzi) 

Wskazówki: - przy opisywaniu cyklicznych imprez, używajcie czasów teraźniejszych - typową dla opisu konstrukcją gramatyczną jest strona bierna.

Temat 2 - Opowiadanie 

Opowiadanie także składa się z 3 częsci: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp daje Wam możliwość na wprowdzenie czytelnika w czas i miejsce całej akcji, czyli w tym wypadku zawodów sportowych. Opiszcie, gdzie i kiedy się one odbywały i jakie zawody to były. W rozwinięciu skupcie się na przedstawianiu wydarzeń, które miały miejsce w tym dniu, na danych zawodach. Akcja powinna zostać zawiązana, osiągnąć punkt kulminacyjny, a potem rozwiązanie. Opisy i przemyślenia są w opowiadaniach ozdobnikami. Będą przy tym pomocne pewne zwroty:

By wprowadzić w akcję: To begin with, At first, Initially, At the outset

By opisać wydarzenia wcześniejsze: Before this, Formerly, Prior to this

By opisać wydarzenia dziejące się równocześnie: Meanwhile, While, Simultaneously, At about the same time, At the roughly the same time as this, While this was happening

By opisać ciąg wydarzeń po sobie następujących: Just then, It was now that, Next, After this, Afterwards, Later, Subsequently, Not longer after this

By zakończyć: In the end, As it turned out, Finally, Eventually, At last

W zakończeniu napiszcie koniecznie, co wynikło z przedstawionych wydarzeń i jaki miały wpływ zarówno na publiczność, jak i zawodników.

Wskazówki: - stosujcie czasy przeszłe. Czasy teraźniejsze można stosować w dialogach i zakończeniu opowiadania dla np. puenty. - używajcie łączników: and, or, then, so, which, whose, whom, who, między krótkimi zdaniami dla zachowania spójności opowiadania - form ściągniętych (np. I'm, We've etc.) używjcie tylko w dialogach. Dla narracji zostawcie styl oficjalny

Temat 3 - Rozprawka 

Celem rozprawki jest przedstawienie opinii, punktu widzenia albo problemu i uzasadnienia swojej opinii względem zagadnienia.

Aby poprawnie napisać rozprawkę należy: - przeanalizować postawioną w zadaniu tezę. Zastanówcie się nad słowami kluczami w niej zawartych (wybór przedmiotów, klasa maturalna, decyzja szkół średnich)
- pomyślcie o zwolennikach i przeciwnikach tezy i zapiszcie swoje pomysły, przy okazji wybierajac swoje stanowisko. Pomyślcie o sytuacjach z życia, które mogłyby potwierdzić Waszą opinię.

zaplanujcie strukturę pracy. Zastanówcie się, co będzie głównym punktem każdego paragrafu pracy. Prawidłowy plan rozprawki to:
1. Wprowadzenie: nakreśl kontekst tezy. 2. Przedstaw argumenty "za". Przydatne zwroty: Some people think; They say; It's true that 3. Przedstaw argumenty "przeciw". Przydatne zwroty: On the other hand; Other people would argue; One example of this is 

4. Zakończenie/podsumowanie - przedstaw swoją własną opnię bazującą na w/w argumentach. Przydatne zwroty: Overall; Having looked at both sides; In conclusion 

Pamiętajcie, że rozprawka MUSI zawierać: - opinie z uzasadnieniem - "żywe dowody" na poparcie argumnetów - przydatne zwroty, które pomogą czytelnikowi zrozumieć tok wypowiedzi, np. in addition, furthermore, moreover, also, therefore, thus, consequently, as a result

ZAD. 4. 

4.1. One of the jobs Mark did involved encouraging Indian farmers to produce genetically modified food. - F


4.2. Mark considers money a major factor contributing to the pollution of the environment. - T


4.3. Mark doesn't mind doing time-consuming domestic chores. - T


4.4. Living without money has ruined Mark's social life. - F


4.5. Mark is soon going to return to his previous lifestyle. - F


ZAD. 5. 

5.1. E The Internet will employ music in more creative ways.


5.2. C It is vital to make the existing legal regulations work.


5.3. A Most music lovers won't mind buying music from the net cheaply.


5.4. F It is worth trying out solutions adopted in other countries.


5.5. D There should be a different punishment for stealing music.

ZAD. 6. 

6.1. D wanted to be her own boss.


6.2. C trains drivers who were involved in a collision.
6.3. B adopt previously observed patterns of driving.


6.4. B she chooses an instructor for her learners.
6.5. A teach learners how to drive safely.

ZAD. 7. 

7.1. D he found it difficult to recognize her.


7.2. C felt pleased with the interest the woman had taken in him.


7.3. A The woman disapproved of the food the man ordered for himself.


7.4. B considered the tip inadequate.


7.5. D he met her at the theatre.

ZAD. 8. 

8.1. D - When I was a student, it didn't occur to me that time was something that I could manage.


8.2. A - What is so odd is that we actually have more time than we've ever had before.


8.3. F - It encourages us to get things done - and getting things done is surely satisfying.


8.4. B - After a day or two of best behaviour we go back to our old ways - only worse, as we feel like failures.

ZAD. 9. 

9.1. C deadly


9.2. B in


9.3. A Rarely


9.4. B On the surface (komentarz eksperta: Tak naprawdę pasuje także odpowiedź D All in all i on by osobiście też ją uznał)


9.5. C has been eradicated


9.6. A reside

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz